نماز با وقت شناسی

قرآن در توصیف مومنان رستگار می فرماید:و الذین هم علی صلواتهم یحافظون"که در روایات متعدد می خوانیم:مراد از حفاظت نماز ،حفاظت از وقت نماز است که به تاخیر نیفتد.

امام علی درنامه ای به محمدبن ابی بکر نوشت:مراقبت وقت نماز باش وآن را در وقت خود به جای آور. نه به خاطر فراقت ،دراقامه آن عجله کن ونه به خاطر مشغله کاری ،آن را به تاخیر انداز :در حدیثی آمده :نماز در اول وقت رضوان خداوند ودر آخر وقت،>نیازمند<عفو از خداوند است ودر حدیث دیگری آمده است:برتری اول وقت بر آخر وقت ،مثل برتری آخرت بر دنیاست.

/ 0 نظر / 6 بازدید