بی حجابی آفت روح

آفت  ، ویروس ، میکروب، همگی عامل بیماری جسم است

روح چگونه آفت زده و بیمار می شود..؟

ویروسهای که روح رابیمار می کند چیست.؟ شخص بی حجاب باعث به هم ریختن آرامش روانی طرف مقابل خواهد شد .

مگر نه این است که می گویند چشم دید دل خواست  ویا ..!

 

"زدست دیده ودل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند فریاد

                                   بسازم خنجری تیغش ز فولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد"

حالا آیا قبول ندارید که بی حجابی ویروسی است  که از گذرگاه چشم و با روسوخ در روح انسان ، آن را بی مار می کند.؟

برهنگی و بی حجابی هم عامل بیماری روح بوده و هم پدیده است بیمار که با سرایت به ارواح و اذهان سالم ، آن را تحت تأثیر قرار می دهد. بدون شک پدیده ی ( برهنگی و بی حجابی ) بیماری عصر مااست .

با مقابله با آن رعایت عفاف و حجاب است. هر چند این بیماری سبب انواع امراض جسمانی نیز خواهد شد .من نمی خواهم پخش کننده ی ویروس باشم .من حجاب را دوست دارم و به آن اعتقاد دارم و تا پای جان از آن محافظت می کنم.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید