'گرفتاریها و ارتقای مقام های معنوی

مردی از حضرت موسی {ع}در خواست کرد که برای من دعا کن تا خداوند فلان حاجتم را که خودش می داند برآورد،حضرت موسی {ع}دعا کرد،پس از دعا حیوان درنده ای به آن مرد حمله کرد وگوشت بدنش راخورااد واو را کشت.

موسی{ع}عرض کرد:خدایا راز این حادثه چه بود؟خطاب رسید،ای موسی.این مرد از من درخواست درجه ای از مقامات کرد و می دانم که اوبا اعمالش به این این درجه نمی رسید،اوراگرفتارآن درنده کردم،تا همین گرفتاری را وسیله ای برای رسیدن او به این درجه نمایم .

آری گرفتاری ها گاهی موجب ازدیاد درجه ی انسان درپیشگاه خداست درصورتی که با صبر شکروتسلیم همراه باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید