بی حجابی آفت روح

آفت،ویروس،میکروب،همگی عامل بیماری جسم است .روح چگونه آفت زده وبیماری می شود؟ویروس هایی که روح را بیمار می کند چیست؟شخص بی حجاب باعث به هم ریختن آرامش روانی طرف مقابل خواهد شد.مگر نه این است که می گویند چشم دید،دل خواست وآیا قبول ندارید که بی حجابی ویروسی است که از گذرگاه چشم وبا رسوخ در روح انسان ،آن بیمار می کند؟ برهنگی و بی حجابی هم عامل بیماری روح بوده وهم پدیده ای است بیمار که با سرایت به ارواح و اذهان سالم ،آن را تحت تاثیر قرار می دهد.بدون شک پدیده ئ "برهنگی و بی حجابی" بیماری عصر ماست.راه مقابله با آن رعایت حجاب وعفاف است.هر چند این بیماری سبب انواع امراض جسمانی نیز خواهد شد .من نمی خواهم پخش کننده ئ ویروس باشم. من حجاب را دوست دارم وبه آن اعتقاد دارم وتا پای جان از آن محافظت می کنم .

/ 0 نظر / 7 بازدید